De resultaten van de school

8.1 De zorg voor leerlingen

De zorg voor de leerlingen krijgt in de eerste plaats vorm binnen de groep. De onderwijsassistente, die ingezet wordt, helpt voornamelijk bij het onderwijs in taal, lezen en rekenen. Dit heeft geleid tot een lichte stijging van de toetsuitslagen van de leerlingvolgsysteemtoetsen. Daarnaast worden kinderen geholpen buiten de groep. Daarvoor wordt een hulpplan opgesteld. Voor een aantal leerlingen is de hulp ingeroepen van extern deskundigen.

 

8.2 Leerresultaten

De leerresultaten worden voortdurend gemeten via de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Daarnaast wordt er in groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen.

 

Score cito eindtoets basisonderwijs

Jaar                                 Landelijk gemiddeld                                   Dr. Maarten Lutherschool.

2017                               535,2                                                          535,8

2018                               534,9                                                          532,9

2019                               536,1                                                          538,1

 

8.3 Doublures

Het gemiddeld percentage doublures van de afgelopen vier jaar ligt binnen de norm van de inspectie.

 

 

ll. groep 3

ll.groep

3 t/m 8

ll.groep3

7 jr

doublures   3-8

%verlengde       kleuterbouw

doublure

2015-2016

28

117

0

0

1,10 %

0,00 %

2016-2017

16

109

0

1

0 %

0,92 %

2017-2018

23

119

0

1

0 %

0,84 %

2018-2019 23 125 0 0 0 % 0,00 %

 

 

8.4 Verwijzingen

In het achterliggende jaar hebben de leerlingen van onze school de volgende adviezen meegekregen voor het vervolgonderwijs:

 

PRO                              : 0

BBL                               : 1

KBL                               : 2

KL                                 : 1

KGT                               : 1

GT                                 : 2

GT/HAVO                     : 0

HAVO                           : 5

HAVO/VWO               : 1

VWO                             : 4

Totaal:                           : 17

 

In het schooljaar 2018 - 2019 is er geen leerling verwezen naar het speciaal onderwijs.

 

8.5 Onderwijstoezicht

De inspectie ontvangt jaarlijks de relevante scores die behaald worden bij de cito-toetsing. Daarnaast bezoekt en beoordeelt de inspectie met een zekere regelmaat de school.

 

8.6 Kwaliteitshandboek

Een school dient zicht te hebben op eigen kwaliteit. De kwaliteit moet omschreven en toetsbaar zijn. Dat kan alleen als daar de juiste indicatoren voor opgesteld zijn met de daarbij bedoelde praktijken. Met andere woorden: wat is goede kwaliteit en wat zie je dan in de praktijk. De inspectie van het onderwijs heeft hiervoor een toezichtkader geschreven met daarbij een omschrijving van de praktijk zoals dat naar haar mening zou kunnen zijn. De school heeft haar praktijk naast het toezichtkader gelegd en daar een beschrijving van opgesteld. Er is dus een kwaliteitshandboek gemaakt met daarin een omschrijving van onze praktijk. Uit het kwaliteitshandboek blijkt op welke punten we voldoende kwaliteit leveren. Ook op welke punten er nog ontwikkeling kan of moet zijn.

399