De resultaten van de school

8.1 De zorg voor leerlingen

De zorg voor de leerlingen krijgt in de eerste plaats vorm binnen de groep. De onderwijsassistente, die ingezet wordt, helpt voornamelijk bij het onderwijs in taal, lezen en rekenen. Dit heeft geleid tot een lichte stijging van de toetsuitslagen van de leerlingvolgsysteemtoetsen. Daarnaast worden kinderen geholpen buiten de groep. Daarvoor wordt een hulpplan opgesteld. Voor een aantal leerlingen is de hulp ingeroepen van extern deskundigen. 

8.2 Leerresultaten

De leerresultaten worden voortdurend gemeten via de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Daarnaast wordt er in groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen.

Score cito eindtoets basisonderwijs

Jaar Landelijk gemiddelde Dr. Maarten Lutherschool
2021 534,5 537,2
2022 534,8 539,2
2023 534,9 539,4

 

8.3 Doublures

Het gemiddeld percentage doublures van de afgelopen vier jaar ligt binnen de norm van de inspectie. 

  Aantal leer-lingen groep 3 t/m 8 Aantal doublures groep 3 t/m 8 Percentage doublures groep 3 t/m 8 Percentage verlengde kleuterbouw
2020 - 2021 132 1 1,00 % 0,00 %
2021 - 2022 121 0 0,00 % 0,00 %
2022 - 2023 120 0 0,00 % 4,7 %
         


8.4 Verwijzingen

In het achterliggende jaar hebben de leerlingen van onze school de volgende adviezen meegekregen voor het vervolgonderwijs:

PRO 0
VMBO BL/KL 4
VMBO GL/TL 5
HAVO 12
VWO 4
Totaal 25

In het schooljaar 2022 - 2023 zijn er geen leerling verwezen naar het speciaal onderwijs.

8.5 Onderwijstoezicht

De inspectie ontvangt jaarlijks de relevante scores die behaald worden bij de cito-toetsing. Daarnaast bezoekt en beoordeelt de inspectie met een zekere regelmaat de school. Zo’n vierjaarlijks onderzoek heeft in het schooljaar 2021 – 2022 plaatsgevonden. Het bezoek aan de vijf scholen met de Bijbel te Staphorst is met een voldoende beoordeeld. Met de beoordeling voldoende is het basisarrangement met vier jaar verlengd.

8.6 Kwaliteitshandboek

Een school dient zicht te hebben op eigen kwaliteit. De kwaliteit moet omschreven en toetsbaar zijn. Dat kan alleen als daar de juiste indicatoren voor opgesteld zijn met de daarbij bedoelde praktijken. Met andere woorden: wat is goede kwaliteit en wat zie je dan in de praktijk. De inspectie van het onderwijs heeft hiervoor een toezichtkader geschreven met daarbij een omschrijving van de praktijk zoals dat naar haar mening zou kunnen zijn. De school heeft haar praktijk naast het toezichtkader gelegd en daar een beschrijving van opgesteld. Er is dus een kwaliteitshandboek gemaakt met daarin een omschrijving van onze praktijk. Uit het kwaliteitshandboek blijkt op welke punten we voldoende kwaliteit leveren. Ook op welke punten er nog ontwikkeling kan of moet zijn. 
 

399