De ontwikkeling van het onderwijs binnen de school

7.1 Zorg voor de relatie school en omgeving

De gemeente Staphorst geeft al een aantal jaren met veel succes uitvoering aan het leesbevorderingsproject Boekenbas. Dit project zal ook de komende jaren worden voortgezet. De financiering gebeurt vanuit de extra financiële middelen die de gemeente jaarlijks ontvangt in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid.
Daarnaast heeft goede zorg voor de kinderen, meer in het algemeen gesteld, op gemeentelijk niveau alle aandacht. Dit gebeurt vooruitlopend op de nieuwe ontwikkeling van de decentralisatie Jeugdzorg. Team Samenleving vervult hierbij een belangrijke spilfunctie. Binnen dit team werken de kerken, de politie, de gezondheidsdienst,  het maatschappelijk werk, de welzijnsinstellingen voor jeugdigen en de scholen met elkaar samen. Ook de zorgteams binnen onze scholen maken hier een onderdeel van uit.
Onze school maakt o.a. gebruik van de diensten van Driestar Educatief om onderwijsvernieuwingen in te voeren en om de zorg voor leerlingen optimaal gestalte te geven. 

7.2 Onderwijsverbetering

Binnen de vijf scholen met de Bijbel is een strategisch beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan geeft de kaders weer waarbinnen we als school het schoolplan voor de komende jaren (2023 – 2027) hebben opgesteld. Binnen dit schoolplan zijn diverse ontwikkelterreinen verwoord. In het schooljaar 2023 – 2024 hopen we in ieder geval aandacht te besteden aan Burgerschap, Christelijke persoonsvorming en executieve functies. Daarnaast wordt de methode Wereld in Getallen verder ingevoerd en oriënteren we ons op een doorgaande lijn voor de vakken tekenen/handvaardigheid.

398