De ontwikkeling van het onderwijs binnen de school

7.1 Zorg voor de relatie school en omgeving

De gemeente Staphorst geeft al een aantal jaren met veel succes uitvoering aan het leesbevorderingsproject Boekenbas. Dit project zal ook de komende jaren worden voortgezet. De financiering gebeurt vanuit de extra financiële middelen die de gemeente jaarlijks ontvangt in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid.
Daarnaast heeft goede zorg voor de kinderen, meer in het algemeen gesteld, op gemeentelijk niveau alle aandacht. Dit gebeurt vooruitlopend op de nieuwe ontwikkeling van de decentralisatie Jeugdzorg. Team Samenleving vervult hierbij een belangrijke spilfunctie. Binnen dit team werken de kerken, de politie, de gezondheidsdienst,  het maatschappelijk werk, de welzijnsinstellingen voor jeugdigen en de scholen met elkaar samen. Ook de zorgteams binnen onze scholen maken hier een onderdeel van uit.
Onze school maakt o.a. gebruik van de diensten van Driestar Educatief om onderwijsvernieuwingen in te voeren en om de zorg voor leerlingen optimaal gestalte te geven. 

7.2 Onderwijsverbetering

Vanuit het schoolplan 2019 – 2023 besteden we in het schooljaar 2020 – 2021 aandacht aan de leerlijnen in groep 1 en 2. Voor de groepen 3 t/m 8 oriënteren we ons op een nieuwe rekenmethode die we de komende jaren willen invoeren. Ook zullen we vanuit onze visie op onderwijs nadenken over de plaats van ICT en welke hardware passend is bij het onderwijs wat bij binnen onze school geven. 
 

398