De ontwikkeling van het onderwijs binnen de school

7.1 Zorg voor de relatie school en omgeving

De gemeente Staphorst geeft al een aantal jaren met veel succes uitvoering aan het leesbevorderingsproject Boekenbas. Dit project zal ook de komende jaren zonder meer worden voortgezet. De financiering gebeurt vanuit de extra financiële middelen die de gemeente jaarlijks ontvangt in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid.

Daarnaast heeft goede zorg voor de kinderen, meer in het algemeen gesteld, op gemeentelijk niveau alle aandacht. Dit gebeurt vooruitlopend op de nieuwe ontwikkeling van de decentralisatie Jeugdzorg. Het Centrum voor Jeugd en Gezin vervult hierbij een belangrijke spilfunctie. Binnen dit centrum werken de kerken, de politie, de gezondheidsdienst,  het maatschappelijk werk, de welzijnsinstellingen voor jeugdigen en de scholen met elkaar samen. Ook de zorgteams binnen onze scholen maken hier een onderdeel van uit.

Onze school maakt o.a. gebruik van de diensten van Driestar Educatief om onderwijsvernieuwingen in te voeren en om de zorg voor leerlingen optimaal gestalte te geven.

 

7.2 Onderwijsverbetering

Als team willen we in het schooljaar 2018 – 2019 verder vormgeven aan onze basisdocumenten. In deze documenten verwoorden wij hoe wij praktisch gestalte geven aan de verschillende vakken die er binnen de groepen gegeven wordt. We willen d.m.v. deze documenten een goede doorgaande lijn creëren binnen de school. Tevens werken we op deze manier in alle groepen op hoofdlijnen op dezelfde wijze. Dit zorgt voor de kinderen voor structuur en duidelijkheid.

Daarnaast zullen we ons in dit schooljaar buigen over het opstellen van een nieuw schoolplan. Dit plan beschrijft onze collectieve ambitie voor de jaren 2019 – 2023.

De methode voor het vakgebied biologie: ‘Wondering the world’ zal verder ingevoerd gaan worden.

398