3.2 De samenstelling van het team

Directeur

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de overheid en het bevoegd gezag vastgestelde beleid. Afhankelijk van de schoolgrootte is de directeur (deels) vrijgesteld van lesgevende taken om zijn directietaken uit te kunnen voeren.

Leerkracht

De groepsleerkracht is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. Hij/zij creëert een pedagogisch klimaat in de groep zoals eerder omschreven is. De leerkracht geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten van de leervorderingen en het welbevinden van de leerling bij en rapporteert intern aan directie, Intern Begeleider en team en extern aan de ouders. De leerkracht is de eerst aanspreekbare persoon voor de ouders als het over het onderwijs aan hun kind gaat.

Leerkrachtondersteuner

De leerkrachtondersteuner voert les(-ondersteunende) en leerlingbegeleidende taken uit onder de verantwoordelijkheid van een leraar, ondersteunt de onderwijsvoorbereiding, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en stelt zich actief op in het ontwikkelen van competenties.

Leerkracht bewegingsonderwijs

De leerkracht die daartoe bevoegd is, geeft de lessen bewegingsonderwijs. Indien nodig ook aan die groepen, waarvan de eigen groepsleerkracht hiertoe geen bevoegdheid heeft.

Intern Begeleider

De Intern Begeleider is belast met de coördinatie van het afnemen van toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem. Mede aan de hand van deze toets uitslagen wordt bepaald wie extra begeleiding nodig heeft. De Intern Begeleider coördineert en bewaakt de hulp en neemt zo nodig contact op met externe deskundigen, zoals een schoolbegeleider of orthopedagoog.

Ook alle andere extra zorg m.b.t. leerlingen met specifieke behoeften wordt door de Intern Begeleider  gecoördineerd.

Omgangscoördinator

Om het pesten tegen te gaan heeft de school een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Het aanspreekpunt heeft twee taken: ten eerste het coördineren van het anti-pestbeleid of, zoals wij het formuleren, omgangsbeleid. Ten tweede moet de omgangscoördinator de belangen van ouders en leerlingen in het kader van pesten behartigen. Met dat laatste wordt bedoeld dat de omgangscoördinator een aanspreekpunt is voor leerlingen die worden gepest, voor hen die willen praten over een situatie waarin ze gepest worden en voor ouders die vragen hebben over pesten. Op onze school is de omgangscoördinator de directeur.

MHB-coördinator

De MHB-coördinator begeleidt het programma voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. De leerkracht van de betreffende leerling blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijsleerproces. Ook het beleid voor meer- en hoogbegaafdheid wordt gecoördineerd door de MHB-coördinator onder aansturing en verantwoordelijkheid van de Intern Begeleider

ICT-er

De ICT-er draagt zorg voor de organisatie rond de informatie- en communicatietechnologie binnen de school. Beheer en verantwoorde inzet van de computer met bijbehorende software binnen het lesgebeuren vormen de hoofdtaken. Bij absentie van de ICT-er is er een schaduw ICT-er.

Remedial-teacher

De remedial-teacher geeft hulp aan de door de Intern Begeleider aangewezen leerlingen. Hij/zij geeft extra instructie betreffende leerstof die reeds in de groep behandeld, maar nog niet goed begrepen is, of binnenkort aan de orde zal komen; de zogenaamde pré-teaching.

Onderwijsassistent(e)

De onderwijsassistent(e) assisteert bij het geven van het onderwijs. Hij/zij functioneert onder leiding van de Intern Begeleider of leerkracht en verricht allerhande activiteiten die de goede voortgang van het onderwijs bevorderen. De onderwijsassistent(e) wordt in de eerste plaats ingezet om leerlingen extra stimulansen te bieden in hun ontwikkeling en achterstanden in het leerproces in te halen.

Logopediste

De logopediste wordt voornamelijk in de onderbouw ingezet bij de spraak- taalontwikkeling. Structureel worden alle 5-jarige kinderen gescreend en op verzoek van de leerkracht de daar voor hem of haar in aanmerking komende kinderen. Door middel van screening wordt bepaald welke leerlingen logopedische hulp nodig hebben.

Fysiotherapeute

Voor onze leerlingen uit groep 2 is er een globale screening met betrekking tot hun motorische ontwikkeling. Eventuele problemen kunnen dan tijdig behandeld en naar we hopen opgelost worden.

470