3.3 De activiteiten voor de kinderen

Kerndoelen

De school streeft ernaar om tenminste de kerndoelen die de overheid voor het primair onderwijs stelt, te behalen.

Bijbelse geschiedenis

Op alle schooldagen wordt een half uur godsdienstonderwijs gegeven. Dit gebeurt door het vertellen van een Bijbelvertelling, door het leren van een psalm of vraag en antwoord van het Kort begrip en door het maken van een verwerking. Per jaar wordt maximaal 120 uur godsdienstonderwijs gegeven.

Activiteiten in onderbouw

In de onderbouw wordt het onderwijs, waarbij aandacht is voor het zelfstandig werken, vormgegeven vanuit ontwikkelingsgebieden, waaronder zintuiglijke ontwikkeling,  reken- en  taalactiviteiten, werken met ontwikkelingsmateriaal, bewegingsactiviteiten, expressie- activiteiten en sociale ontwikkeling. De dagactiviteiten zijn in grote lijnen als volgt: ontvangstgesprek, Bijbelvertelling, werkles, fruit eten, bewegingsonderwijs, werk naar keuze, spelen, muziek en taal- en rekenactiviteiten.

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)

Nadat in groep 1 en 2 gewerkt is aan de voorbereiding voor de basisvaardigheden, wordt in groep 3 begonnen met het leren lezen, schrijven, taal en rekenen. Deze basisvaardigheden hebben een centrale plaats in het onderwijs op onze school. Zij beslaan ongeveer 50% van het weekrooster. Daarnaast wordt in elke groep het vak Engels gegeven.

Wereldoriënterende vakken

De wereld oriënterende vakken komen in de groepen 1 tot en met 4 geïntegreerd aan de orde. Vanaf groep 5 worden de vakken afzonderlijk aangeboden. Naast de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer en natuuronderwijs is er ook aandacht voor seksuele vorming, milieueducatie en techniekonderwijs.

Kunst, cultuur en erfgoededucatie

Om de leerlingen in aanraking te brengen en kennis te laten maken met kunst, cultuur en erfgoededucatie, wordt er een samenhangend activiteitenprogramma aangeboden door de gemeentelijke werkgroep cultuureducatie. Er is een cultuurmenu samengesteld waarbij de kinderen tijdens de acht jaar dat ze op school zitten, kennismaken met verschillende cultuuruitingen, passend bij de identiteit van de school. Het meerjarenplan geeft continuïteit en volledigheid en bestaat uit cultureel erfgoed, beeldende kunst, muziek en literatuur.

Verkeersexamen

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen elke week verkeersles. Dit wordt afgerond in groep 7 met een theoretisch en een praktisch examen, verzorgd door V.V.N. afd. Staphorst. Bij goed gevolg krijgen de kinderen het verkeersdiploma

Jeugd-EHBO

In groep 8 krijgen de kinderen les in ‘eerste hulp bij ongelukken’. Aan het eind van de cursus wordt dit afgesloten met een examen. Als de leerlingen hiervoor slagen krijgen ze het diploma Jeugd-EHBO.

Expressie activiteiten

Bij de expressievakken richten wij ons op het leren gebruiken van technieken en materialen. Vanuit deze invalshoek willen we de creativiteit van de leerlingen bevorderen en ontwikkelen. De groepen 5 t/m 8 hebben op vrijdag een lesuur expressie activiteiten, de zgn. crea-middag.

Christelijke burgerschapskunde
Burgerschap heeft alles te maken met de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Hierbij hanteren wij als uitgangspunt het Woord van God, dat tevens de onderlinge, menselijke verhoudingen dient te beheersen. Vandaar dat wij spreken van christelijke burgerschapskunde. Christelijke burgerschapskunde is op onze school geen apart leerstofprogramma op het rooster. De verschillende onderdelen worden geïntegreerd in de lessen. In het bijzonder wordt er aandacht aan besteed tijdens de godsdienstlessen. Hierin wordt o.a. gewezen op christelijk burgerschap. Ook in de andere lessen richten we ons op het belang van goed christelijk burgerschap en samenleving. Verder wordt een concrete invulling gegeven aan christelijke burgerschapskunde door jaarlijks met groep 8 een bezoek te brengen aan de synagoge, een excursie te organiseren naar Prinsjesdag en het Kamp Westerbork i.c.m. het volgen van diverse lokale culturele programma’s. 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling vraagt ook onze aandacht. Middels het pedagogisch leerling-/observatiesysteem Zien! volgen we de leerlingen en geven extra ondersteuning door gebruik te maken van een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze methodische uitwerking wordt gevonden in het toepassen van lessen over conflictbeheersing zoals die op school worden gegeven vanuit de methode sociale vaardigheden: “Kinderen en hun sociale talenten”. Daarnaast vinden er, met name aan het begin van het schooljaar, groepsvormende activiteiten plaats n.a.v. ‘Ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander’.

Lichamelijke opvoeding

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding willen we vooral veel bewegen. Dit doel wordt bereikt door het gebruik van de methode: Basislessen voor bewegingsonderwijs.

Multimedia  

De school maakt gebruik van een gefilterde internet aansluiting. De leerlingen mogen alleen binnen een lesopdracht gebruik maken van het gefilterde internet (de zogenaamde white-list). Binnen de lesprogramma’s is tevens ruimte voor het gebruik van video. Deze worden alleen gebruikt nadat die door een interne commissie positief zijn beoordeeld op inhoud en toepassing. Het gebruik hiervan dient ondersteunend van aard te zijn en zeker niet les vullend noch voor amusements-doeleinden.

Vrijstelling van activiteiten

De onderwijswet laat de ruimte om vrijstelling te verlenen, voor het volgen van onderwijsactiviteiten, mits deze aan bepaalde gronden voldoet. Op dit moment zijn er voor het bestuur geen gronden voor het vrijstellen van het volgen van het onderwijs binnen de school dan dat een arts op medische gronden verklaart dat een leerling (tijdelijk) een deel van het onderwijsprogramma niet kan volgen. In die situatie zal er zorg voor gedragen worden dat betreffende leerling in een andere groep een eigen alternatief onderwijsprogramma geboden wordt.

551