Over de school

De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Staphorst is opgericht in 1885. In 1886 is de eerste School met de Bijbel opgericht. Het bestuur beheert in totaal vijf scholen. Het betreft de Koning Willem-Alexanderschool, Prins Mauritsschool, Ds. Harmen Doornveldschool en de Willem de Zwijgerschool, allen te Staphorst en de  Dr. Maarten Lutherschool te Punthorst.

 “Samen rondom ons kind”. Dat is samengevat wat wij als team voorstaan met het geven van onderwijs aan onze leerlingen. De leerling moet weten aanvaard te worden als schepsel Gods, als persoon en als mens, zonder dat prestaties en capaciteiten invloed op het waardeoordeel uitoefenen. De opvoeder en het kind moeten jegens elkaar staan in een verhouding van wederzijds vertrouwen. Gehoorzaamheid mag worden gevraagd van het kind, opdat het zijn gaven en talenten optimaal ontwikkelt.

Anderzijds moet de opvoeder zich bewust zijn van zijn opdracht, hem van God opgelegd en die in gehoorzaamheid vervullen. De persoon van de opvoeder is van uitermate grote betekenis. Hij is verantwoordelijk voor de mate waarin de pedagogische sfeer gestalte krijgt en in zijn persoon ontmoet het kind de waarden en normen die hij het wil doen overnemen. Enigszins overdreven gezegd: zoals het kind de volwassen opvoeder waardeert zal hij ook zijn waarden en normen waarderen. Zo wordt in onze schoolgemeenschap voortdurend geleefd in het spanningsveld van Gods maatstaf en onze onvolkomenheid. Onderwijskundig gezien heeft de school het doel de leerlingen zodanig op te leiden, dat ze in het vervolgonderwijs hun leerweg kunnen vervolgen.

De school wil, met inachtneming van de omschreven grondslag, vormgeven aan een pedagogisch klimaat waarin het bieden van ondersteuning, het wederzijds vertrouwen en het scheppen van uitdagende leersituaties kernwoorden zijn. In dit alles moet sprake zijn van sociale veiligheid. Sociale veiligheid en onveiligheid betreft het gevoel van veiligheid of juist het mogelijke gevaar of dreiging daarvan voor mens en dier dat samenhangt met het menselijk gedrag ten aanzien van andermans lichaam, persoonlijke integriteit, eerbaarheid, opvattingen, gewoonten en bezittingen.

We achten het van groot belang dat de school de sociale veiligheid voor de leerlingen en personeel bewaakt. Ten aanzien van de leerlingen worden er met name in de preventieve sfeer de volgende instrumenten ingezet; gesprekken met leerlingen, gesprekken met ouders/verzorgers, lessen over kind en sociale talenten, individuele/groepstraining sociale vaardigheid, bespreking middels de godsdienstlessen, hanteren van het pestprotocol, toezicht houden binnen het schoolgebouw en op het plein, oudercontacten tijdens ouderbezoek en contactavonden en een tevredenheidonderzoek onder de ouder(s)/verzorger(s).

569