Aanmelden nieuwe leerlingen

U kunt het hele jaar uw kinderen op school aanmelden. Lopende het schooljaar kunt u hierover contact opnemen met de directeur. Voor de aanmelding van nieuwe leerlingen voor de jongste groepen wordt een speciale informatie-/kennismakingsavond gehouden. Tijdens deze avond krijgt u een schoolgids, aanmeldingsformulier en verdere relevante informatie. Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier, met daarbij een kopie van het burgerservice-nummer van uw zoon/dochter, dient u daarna op korte termijn op school in te (laten) leveren.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Voor- en vroegschoolse educatie houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. Onze school onderhoudt contact op dit punt met de reformatorische peuterspeelzaal: ‘Spelenderwijs’ in Staphorst. 

De plaatsing van een kind op school
Na het bereiken van de 4-jarige leeftijd mag uw kind vanaf de eerste instroomdatum naar school. Voorafgaand aan deze instroomdatum mag uw kind nog twee keer een halve dag komen kijken. Hierover ontvangt u bericht van de groepsleerkracht. Vier weken voor de zomervakantie worden er geen kinderen meer uitgenodigd om te komen spelen. Degene die in de zomervakantie of in de eerste week van het nieuwe cursusjaar 4 jaar worden, mogen direct hele dagen beginnen. Leerlingen die voor 1 oktober 4 jaar worden, mogen tien dagdelen de lessen bijwonen.  
Voor de 4-jarige kleuters van de A1-groep, die dus op of na 1 oktober geboren zijn, is er een schoolbezoek regeling. In de maand waarin uw kind vier jaar wordt, krijgt hij/zij een uitnodiging om 2 dagdelen op school te komen. (Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin uw zoon/dochter vijf jaar is geworden.) Bij de start na de kennismakingsdagen kiest u of uw kind een hele week (acht dagdelen) naar school komt of alleen op de morgens (vijf dagdelen). In de eerste week van maart hebt u de mogelijkheid om uw keuze te wijzigen. Tussentijds wordt er niet gewijzigd om regelmaat en ritme in het klassengebeuren te houden. De keuze is aan u, na overleg met de leerkracht.
Blijkt in de loop van dit leerjaar dat het kind zich voldoende ontwikkelt om mee te gaan naar groep 2, dan is dat mogelijk. De leerkracht volgt de ontwikkeling van het kind zorgvuldig o.a. met behulp van de Cito-toetsing. Taal voor kleuters, Rekenen voor kleuters en eventueel Toets Ruimte en Tijd. Uitsluitend als het kind voldoet aan de vastgestelde criteria voor overgang naar groep 2, gaat het kind na (een deel van) groep 1 over. 
In de praktijk blijkt dat het vaak wenselijk is niet te snel over te stappen naar groep 2. Het kind kan in veel gevallen het sociaal-emotioneel nog niet aan om al mee te draaien op het niveau van groep 2 en daarna al op ca. 5 jaar en 9 maanden in te stromen in groep 3.
En voor alle duidelijkheid willen we u erop wijzen, dat direct acht dagdelen in groep 1 vanaf
bijvoorbeeld november niet automatisch betekent dat uw kind aan het einde van groep A1 ook doorgaat naar groep 2. Alleen als het voldoet aan de vastgestelde criteria. We moeten hier zorgvuldig mee omgaan, omdat in de praktijk blijkt dat een te jonge instroom in groep drie nogal eens sociaal emotionele zorgen geeft.

333