Praktische informatie

11.1 Opening schooljaar

Het cursusjaar wordt geopend met een kerkdienst in het kerkgebouw van de HHK te Staphorst. Deze dienst wordt gehouden op de eerste woensdagavond van het nieuwe cursusjaar. 

11.2 Schoolregels

Een ieder gedraagt zich naar behoren in gehoorzaamheid aan Gods Woord en zij een ander hierin niet tot een aanstoot; bijv. niet vloeken, schelden, enz.

11.3 Regels:

Algemene regels: 
•    Je bent beleefd tegenover volwassenen en spreekt hen aan met ‘u’. 
•    Als je elkaar ontmoet, zorg je dat je elkaar begroet.
•    Je draagt bedekkende kleding. (meisjes verwachten we in een rok/jurk en we dragen shirts met mouwen)
School: 
•    Je huiswerk wordt goed geleerd en verzorgd. 
•    Je bent zuinig op de materialen van school en van elkaar. Bij bewuste vernieling vragen we een financiële bijdrage.
•    Er zijn vaste eetmomenten voor de pauze om 10.30 uur en tijdens het overblijven tussen de middag. 
•    Verjaardagen vieren we om 10.15 uur. Het liefst met een ‘gezonde’ traktatie.
•    Je gaat door je eigen in- en uitgang naar binnen en buiten. 
•    Je jas en je tas hang je netjes aan de kapstok. 
•    In school is het rustig. Je loopt door de school.

•    Als je in de pauze binnen bent, is je eigen leerkracht verantwoordelijk.
•    Je neemt geen mobiele telefoon mee naar school. Mocht dit toch nodig zijn, dan gebruik je hem alleen met toestemming van de leerkracht. 
•    Als je ergens hebt gewerkt, laat je die werkplek weer netjes achter. 
Plein:
•    Je komt op het plein door het hek waar ook de verkeersbrigadier staat. Door dit hek verlaat je het plein ook (groep 3 t/m 8).
•    Op het plein loop je naast je fiets en je zet hem netjes weg in de fietsenstalling.
•    Voetballen doen we op het pleintje. Hiervoor is een rooster. Op de rest van het plein mag je tot 13.00 uur voetballen.
•    Op het plein is veel ruimte om te spelen. Daarom speel je niet in de fietsenstalling.

•    Je speelt buiten op je eigen plein. Daarbij houd je rekening met alle andere kinderen. 
•    Afval doe je in de prullenbak. 
•    Als je hulp nodig hebt zoek je de pleinwacht op. 
•    Als de bel gaat, ga je bij je groep in de rij staan. Je komt op een rustige manier de school binnen. 
•    Als het regent, gaat de regenbel (3x kort belsignaal). Je gaat dan rustig naar je eigen klas. 
De cursief gedrukte regels worden met enige regelmaat met de kinderen gecommuniceerd en besproken.

11.4 Adreswijziging

Wilt u bij verandering van uw adres of telefoonnummer ons dit schriftelijk melden voor het bijhouden van de school administratie? Gaat u verhuizen naar een ander "voedingsgebied" of naar een andere plaats, neemt u dan contact met ons op zodat wij u nader kunnen informeren over de verdere gang van zaken.

11.5 Leerlingenvervoer 

Wanneer de afstand tussen uw woning en de door u gekozen basisschool meer dan 6 kilometer bedraagt, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer. U kunt hiervoor een aanvraagformulier krijgen bij de afdeling Sociale Zaken op het gemeentehuis in uw woongemeente. Voor meer informatie over het leerlingenvervoer en/of de Verordening leerlingenvervoer gemeente Staphorst kunt u terecht op de internetsite: www.staphorst.nl. Indien u niet woonachtig bent in de gemeente Staphorst dient u te informeren op de website of bij de balie van de gemeente waarin u woonachtig bent.

11.6 Mededelingen onderbouw

Leerplicht: Als een kind 4 jaar is mag het naar de basisschool. Het kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. 
Uitgaanstijd: De kleuters gaan om 11.55 uur / 12.10 uur op woensdag en om 15.25 uur onder begeleiding van de juf naar de weg, waar u de kinderen kunt ontvangen.
Gymschoenen: In het belang van uw kind is het nodig te zorgen voor gymschoenen, vooral om uitglijden in de gymzaal te voorkomen. Voor de kleuters geldt: liefst gymschoenen met klittenband.
Naam: Om veel zoeken en ruilen te voorkomen vragen wij u om de naam van uw kind te zetten in bijv.; jas, veiligheidshesje, tas, gymschoenen, enz.
Fruit: 's Morgens  mogen de kinderen fruit en/of drinken meenemen. Geen snoepgoed en ook geen zakken chips. 
Mededelingen: Deze krijgt u via een briefje van de leerkracht of middels de nieuwsbrief.
Fietsen: Vanzelfsprekend valt het van en naar schoolgaan onder verantwoordelijkheid van de ouders. Kleuters kunnen o.i. niet zonder begeleiding van een volwassene op de fiets naar school komen. We raden u aan om alle leerlingen die met de fiets naar school komen een veiligheidsvestje te laten dragen. 
Cadeautjes: Voor ouders en grootouders mogen de kleuters bij verjaardagen een kleurplaat maken. Verder in geval van ziekte, geboorte en jubileum in de familie. Wilt u ons wel tijdig op de hoogte stellen, ± 1 week van tevoren, d.m.v. een briefje?
Speelgoed: Op donderdagmiddag mogen de kinderen van groep 1 en 2 eigen speelgoed mee naar school nemen. De kinderen die overblijven, mogen hun speelgoed ’s morgens al meenemen.

11.7 Materialen

Op school krijgt uw kind alle materialen (potlood, gum, pen, schriften e.d.) die het voor het onderwijs nodig heeft. 

11.8 Zending

Elke eerste schooldag van de week kunnen de kinderen een vrijwillige bijdrage meebrengen voor de zending. Het zendingsgeld wordt besteed voor:
•    2 adoptiekinderen via Woord en Daad (Ethiopië en Haïti).
•    Het resterende geld wordt verdeeld onder verschillende zendingsinstanties en hulporganisaties.
Wilt u de zending niet vergeten en uw kind(eren) daarin stimuleren en motiveren!

11.9 Gym

De gymkleding wordt verstrekt door de school. Verder wordt met klem verzocht gymschoenen te dragen met het oog op de veiligheid en hygiëne. Verder verzoeken wij u dringend de naam in de gymschoenen te schrijven en dat iedere leerling over een stoffen gymtas/zak beschikt, voor het opbergen van de gymspullen. De kinderen nemen de gymkleding dezelfde dag weer mee naar huis. Voor de daarop volgende gymles dient de gymkleding weer schoon mee naar school genomen te worden.

11.10 Verjaardagen

Met de verjaardag krijgt uw kind gelegenheid te trakteren om 10.20 uur. Het kind trakteert alleen de eigen groep en de leerkrachten. In de groepen 1 en 2 wordt getrakteerd in overleg met de juf. Het is fijn als er ook met een traktatie rekening wordt gehouden met de gezondheid van de kinderen.

11.11 Huiswerk

Als een kind een bepaalde leerachterstand heeft, is uw hulp slechts zinvol als deze met een vaste regelmaat gebeurt en de leerstof uitgelegd wordt op een manier die aansluit bij de werkwijze op school, omdat het anders eerder verwarrend dan verhelderend werkt. Overleg tussen ouders en leerkracht is in zo'n geval noodzakelijk.
Huiswerk in de onderbouw komt slechts incidenteel voor, in de bovenbouw daarentegen met een zekere regelmaat.
In tegenstelling tot "Namen en Feiten" waarbij het veelal gaat om het letterlijk leren van antwoorden op de vragen, zijn bij vakken als aardrijkskunde en vaderlandse geschiedenis niet alleen de feiten belangrijk, maar ook het inzicht en het leggen van eenvoudige verbanden. Niet het uit het hoofd leren van antwoorden zonder enig inzicht, maar het begrijpen van de leerstof is hierbij van wezenlijk belang.
Om zich de leerstof op deze wijze eigen te maken worden op onze school de volgende studietechnieken aangeleerd:
a.    Het onderstrepen van belangrijke dingen. (dit is vanzelfsprekend niet toegestaan in schoolboeken).
b.    Het opschrijven van de belangrijkste woorden van een alinea (soms wordt in de methode al enige hulp geboden door belangrijke woorden cursief te drukken).
c.    Het maken van een samenvatting 
In de regel wordt een repetitie al een week van tevoren opgegeven, waarbij opgemerkt wordt, dat wat het leren van huiswerk betreft 3 x 2 meer is dan 1 x 6. (Als een kind op 3 verschillende dagen een les twee keer doorneemt, onthoudt het meer dan wanneer dit op één dag zes keer gebeurt). Van onze kant wordt zoveel mogelijk getracht een repetitie niet op maandag te geven en bovendien wordt het aantal schriftelijke overhoringen veelal beperkt tot maximaal één per dag.

Laat uw kind:
•    Goed opletten tijdens de bespreking/verwerking op school, dit vergemakkelijkt het huiswerk aanzienlijk.
•    Het huiswerk opschrijven, dit voorkomt "vergeten".
•    De leerstof verdelen (bijv. 40 aardrijkskundige plaatsen in vieren: 10 per avond).
•    Niet zinloos een bladzij tien keer overlezen, zonder er werkelijk met de gedachten bij te zijn; laat ze alinea voor alinea doorlezen, belangrijke zaken opschrijven en onderstrepen.
•    De krant lezen; dit kan vooral bij een vak als aardrijkskunde een goede steun zijn.

11.12 Lopen of fietsen naar school

Vriendelijk verzoeken wij u om de kinderen, die in de directe schoolomgeving wonen, lopend naar school te laten komen.

11.13 Veiligheid

Veiligheid gaat voor alles. Dit geldt ook voor de leerlingen als ze onderweg zijn naar school of naar huis. Van groot belang is dat wij, als ouders, opvoeders, het goede voorbeeld geven in het verkeersgedrag. Goed voorbeeld doet goed volgen. Wij willen u, als ouders, vriendelijk verzoeken bij het wegrijden vanaf de parkeerplaats bij school rekening te houden met de kinderen die fietsen en/of oversteken. 

11.14 Klassenbibliotheek

Iedere groep beschikt over een klassenbibliotheek. Daarnaast maken we ook gebruik van een wisselcollectie van de Openbare Bibliotheek in Staphorst. Meerdere keren per jaar krijgt iedere groep boeken te leen van de bibliotheek. Deze samenwerking verhoogt het aanbod aanzienlijk en stimuleert de kinderen om te lezen. 

11.15 Gevonden voorwerpen

In de school is een doos met daarin gevonden voorwerpen. Bij vermissing van iets is het raadzaam hier even in te kijken.

11.16 Werkschorten/Lijmvlekken

Ter voorkoming van bijvoorbeeld lijm of verf in de kleding van uw kind, zouden we graag voor ieder kind een schort op school hebben. Gedacht kan worden aan het vermaken van een oud overhemd. Een kleine moeite uwerzijds en hopelijk een jarenlang werkplezier anderzijds voor uw kind.

11.17 Luizencontrole

De kinderen worden minimaal vier keer per jaar door een aantal moeders op luizen gecontroleerd. Dit is meestal op de eerste schooldag na een vakantie.

11.18 Regels buiten schooltijd

Buiten schooltijd is het plein opengesteld. Mochten er ongeregeldheden voorkomen dan is dhr. M.F. van Leeuwen gemachtigd om op te treden. 
 

405