Praktische informatie

11.1 Opening schooljaar

Het cursusjaar wordt geopend met een kerkdienst in het kerkgebouw van de HHK te Staphorst. Deze dienst wordt gehouden op de eerste woensdagavond van het nieuwe cursusjaar.

11.2 Schoolregels

Een ieder gedraagt zich naar behoren in gehoorzaamheid aan Gods Woord en zij een ander hierin niet tot een aanstoot; bijv. niet vloeken, schelden, enz.

11.3 Algemene fatsoensregels:

 • Spreken met twee woorden. Leerkrachten dienen aangesproken te worden met "u".
 • Niet spreken met handen in de zakken.
 • Kinderen spreken elkaar aan met de voornaam.
 • Normaal groeten, ook op straat.
 • Kleding: op warme dagen dragen de leerlingen geen mouwloze shirts.

School:

 • Huiswerk wordt keurig verzorgd en goed geleerd. Voor een "School met de Bijbel", als de onze, houdt dat bovendien in, dat de leerlingen voor de maandagmorgen een psalm, tekst of catechismusvraag moeten leren.
 • Materialen die door eigen schuld zoekraken of vernield worden, dienen vergoed te worden of de leerling dient zelf voor vervanging zorg te dragen.
 • In de school  wordt tijdens de lessen niet gesnoept.
 • Trakteren net voor de pauze om 10.20 uur. Voor de kleuters is dat om 10.10 uur.  Het liefst "gezonde" traktaties.
 • Vakken en schoolspullen netjes houden.
 • Iedere klas heeft een eigen in - en uitgang, alleen daardoor mag je naar binnen en buiten. Jassen en tassen worden netjes aan de kapstok opgehangen.
 • Je mag niet rennen of glijden door de gangen: we lopen door de school.
 • Leerlingen die voor werkzaamheden binnen mogen/moeten zijn, doen dit onder toezicht van de leerkracht.
 • We gaan ervan uit dat leerlingen geen mobiele telefoon mee naar school nemen. Mocht dit, om wat voor redenen dan ook, wel nodig zijn, dan mag de mobiele telefoon, alleen na toestemming van de leerkracht, onder schooltijd gebruikt worden.

Plein:

 • Je mag niet op het schoolplein fietsen of steppen.
 • Je mag niet op het plein voetballen, behalve de overblijvers tot 13.00 uur.
 • Afval (papiertjes e.d) doe je in de daarvoor bestemde container of prullenbakken.
 • Je mag niet in de fietsenstalling staan of spelen.
 • Je zet je fiets netjes in de fietsenstalling en beschadigt daarbij geen andere fietsen.
 • Spelletjes waarbij kledingstukken beschadigd kunnen worden, zijn verboden.
 • Kleuters spelen op het kleuterplein, kinderen van de midden- en bovenbouw spelen op hun eigen pleinen.
 • Vechtspelletjes en het gooien met zand zijn niet toegestaan in school en op het schoolplein.
 • In de pauze mogen de kinderen het schoolplein niet verlaten, of naar binnen zonder toestemming van de meester of juffrouw (pleinwacht).
 • Na de bel gaan de leerlingen ordelijk naar binnen.
 • Bij regenachtig weer gaan alle kinderen na de regenbel (3x belsignaal) naar binnen, onder toezicht van de pleinwacht. Groep 1 en 2 vormen hierop een uitzondering.
 • De kinderen mogen niet in de struiken komen en dienen de afrasteringen en hekken te ontzien.
 • Je mag niet met krijt en dergelijke op de muren schrijven of op het dak van een speelhuisje zitten.
 • Bij ruzie wordt de pleinwacht of meester/juffrouw gewaarschuwd; andere kinderen mogen zich hier niet mee bemoeien. 
 • Treiteren en plagen wordt vanzelfsprekend niet toegestaan!
 • Je verlaat het plein via het grote hek waar de verkeersbrigadier staat

 

 11.4 Adreswijziging

Wilt u bij verandering van uw adres of telefoonnummer ons dit schriftelijk melden voor het bijhouden van de school administratie? Gaat u verhuizen naar een ander "voedingsgebied" of naar een andere plaats, neemt u dan contact met ons op zodat wij u nader kunnen informeren over de verdere gang van zaken.

 

11.5 Leerlingenvervoer

Wanneer de afstand tussen uw woning en de door u gekozen basisschool meer dan 6 kilometer bedraagt, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer. U kunt hiervoor een aanvraagformulier krijgen bij de afdeling Sociale Zaken op het gemeentehuis in uw woongemeente. Voor meer informatie over het leerlingenvervoer en/of de Verordening leerlingenvervoer gemeente Staphorst kunt u terecht op de internetsite: www.staphorst.nl. Indien u niet woonachtig bent in de gemeente Staphorst dient u te informeren op de website of bij de balie van de gemeente waarin u woonachtig bent.

 

11.6 Mededelingen onderbouw

Leerplicht: Als een kind 4 jaar is mag het naar de basisschool. Het kind is vanaf 5 jaar leerplichtig.

Uitgaanstijd:

De kleuters gaan om 11.55 uur / 12.10 uur op woensdag en om 15.25 uur onder begeleiding van de juf naar de weg, waar u de kinderen kunt ontvangen.

Gymschoenen: In het belang van uw kind is het nodig te zorgen voor gymschoenen, vooral om uitglijden in de gymzaal te voorkomen. Voor de kleuters geldt: liefst gymschoenen met klittenband.

Naam: Om veel zoeken en ruilen te voorkomen vragen wij u om de naam van uw kind te zetten in bijv.; jas, veiligheidshesje, tas, gymschoenen, enz.

Fruit: 's Morgens  mogen de kinderen fruit en/of drinken meenemen. Geen snoepgoed en ook geen zakken chips.

Mededelingen: Deze krijgt u via een briefje van de leerkracht of middels de nieuwsbrief.

Fietsen: Vanzelfsprekend valt het van en naar schoolgaan onder verantwoordelijkheid van de ouders. Kleuters kunnen o.i. niet zonder begeleiding van een volwassene op de fiets naar school komen. We raden u aan om alle leerlingen die met de fiets naar school komen een veiligheidsvestje te laten dragen.

Cadeautjes: Voor ouders en grootouders mogen de kleuters bij verjaardagen een kleurplaat maken. Verder in geval van ziekte, geboorte en jubileum in de familie. Wilt u ons wel tijdig op de hoogte stellen, ± 1 week van tevoren, d.m.v. een briefje?

Speelgoed: Op donderdagmiddag mogen de kinderen van groep 1 en 2 eigen speelgoed mee naar school nemen. De kinderen die overblijven, mogen hun speelgoed ’s morgens al meenemen.

11.7 Materialen

Op school krijgt uw kind alle materialen (potlood, gum, pen, schriften e.d.) die het voor het onderwijs nodig heeft.

 

11.8 Zending

Elke eerste schooldag van de week kunnen de kinderen een vrijwillige bijdrage meebrengen voor de zending. Het zendingsgeld wordt besteed voor:

 • 2 adoptiekinderen via Woord en Daad (Ethiopië en Haïti).
 • Het resterende geld wordt verdeeld onder verschillende zendingsinstanties en hulporganisaties.

Wilt u de zending niet vergeten en uw kind(eren) daarin stimuleren en motiveren!

 

11.9 Gym

De gymkleding wordt verstrekt door de school. Verder wordt met klem verzocht gymschoenen te dragen met het oog op de veiligheid en hygiëne. Verder verzoeken wij u dringend de naam in de gymschoenen te schrijven en dat iedere leerling over een stoffen gymtas/zak beschikt, voor het opbergen van de gymspullen. De kinderen nemen de gymkleding dezelfde dag weer mee naar huis. Voor de daarop volgende gymles dient de gymkleding weer schoon mee naar school genomen te worden.

 

11.10 Verjaardagen

Met de verjaardag krijgt uw kind gelegenheid te trakteren om 10.20 uur. Het kind trakteert alleen de eigen groep en de leerkrachten. In de groepen 1 en 2 wordt getrakteerd in overleg met de juf. Mede namens de tandheelkundige dienst verzoeken wij u dringend geen snoepgoed mee te geven. In plaats hiervan zijn er veel gewilde traktaties zoals: kaas, worst, augurk, een prikker, fruit, bitterbal, ballon, stift, enz. Wilt u hieraan uw medewerking geven in het belang van uw kind(eren)?

 

11.11 Huiswerk

Als een kind een bepaalde leerachterstand heeft, is uw hulp slechts zinvol als deze met een vaste regelmaat gebeurt en de leerstof uitgelegd wordt op een manier die aansluit bij de werkwijze op school, omdat het anders eerder verwarrend dan verhelderend werkt. Overleg tussen ouders en leerkracht is in zo'n geval gewenst.

Huiswerk in de onderbouw komt slechts incidenteel voor, in de bovenbouw daarentegen met een zekere regelmaat.

In tegenstelling tot "Namen en Feiten" waarbij het veelal gaat om het letterlijk leren van antwoorden op de vragen, zijn bij vakken als aardrijkskunde en vaderlandse geschiedenis niet alleen de feiten belangrijk, maar ook het inzicht en het leggen van eenvoudige verbanden. Niet het uit het hoofd leren van antwoorden zonder enig inzicht, maar het begrijpen van de leerstof is hierbij van wezenlijk belang.

Om zich de leerstof op deze wijze eigen te maken worden op onze school de volgende studietechnieken aangeleerd:

 1.   Het onderstrepen van belangrijke dingen. (dit is vanzelfsprekend niet toegestaan in schoolboeken).
 2.   Het opschrijven van de belangrijkste woorden van een alinea (soms wordt in de methode al enige hulp geboden door belangrijke woorden cursief te drukken).
 3.   Het maken van een samenvatting

In de regel wordt een repetitie al een week van tevoren opgegeven, waarbij opgemerkt wordt, dat wat het leren van huiswerk betreft 3 x 2 meer is dan 1 x 6. (Als een kind op 3 verschillende dagen een les twee keer doorneemt, onthoudt het meer dan wanneer dit op één dag zes keer gebeurt). Van onze kant wordt zoveel mogelijk getracht een repetitie niet op maandag te geven en bovendien wordt het aantal schriftelijke overhoringen veelal beperkt tot maximaal één per dag.

Laat uw kind:

 • Goed opletten tijdens de bespreking/verwerking op school, dit vergemakkelijkt het huiswerk aanzienlijk.
 • Het huiswerk opschrijven, dit voorkomt "vergeten" (in groep 7 en 8 is het werken met een agenda/huiswerkbriefje zeker aan te raden).
 • De leerstof verdelen (bijv. 40 aardrijkskundige plaatsen in vieren: 10 per avond).
 • Niet zinloos een bladzij tien keer overlezen, zonder er werkelijk met de gedachten bij te zijn; laat ze alinea voor alinea doorlezen, belangrijke zaken opschrijven en onderstrepen.
 • De krant lezen; dit kan vooral bij een vak als aardrijkskunde een goede steun zijn.

11.12 Lopen of fietsen naar school

Vriendelijk verzoeken wij u om de kinderen, die in de directe schoolomgeving wonen, lopend naar school te laten komen.

 

11.13 Veiligheid

Veiligheid gaat voor alles. Dit geldt ook voor de leerlingen als ze onderweg zijn naar school of naar huis. Van groot belang is dat wij, als ouders, opvoeders, het goede voorbeeld geven in het verkeersgedrag. Goed voorbeeld doet goed volgen. Wij willen u, als ouders, vriendelijk verzoeken bij het wegrijden vanaf de parkeerplaats bij school rekening te houden met de kinderen die fietsen en/of oversteken. Een veiligheidshesje en helm voor uw kind kunt u tegenwoordig meestal bij een rijwielhandel aanschaffen.

 

11.14 Klassenbibliotheek

Iedere groep beschikt over een klassenbibliotheek. Voor spreekbeurten, werkstukken, etc. kunnen de leerlingen terecht in het documentatiecentrum. Ze mogen, na overleg met hun leerkracht, maximaal 4 boeken per onderwerp meenemen.

 

11.15 Gevonden voorwerpen

In de school is een doos met daarin gevonden voorwerpen. Bij vermissing van iets is het raadzaam hier even in te kijken.

 

11.16 Werkschorten/Lijmvlekken

Ter voorkoming van bijvoorbeeld lijm of verf in de kleding van uw kind, zouden we graag voor ieder kind een schort op school hebben. Gedacht kan worden aan het vermaken van een oud overhemd. Een kleine moeite uwerzijds en hopelijk een jarenlang werkplezier anderzijds voor uw kind.

 

11.17 Luizencontrole

De kinderen worden minimaal drie keer per jaar door een aantal moeders op luizen gecontroleerd. Dit is meestal op de eerste schooldag na een vakantie.

11.18 Regels buiten schooltijd

Buiten schooltijd is het plein opengesteld. Mochten er ongeregeldheden voorkomen dan is dhr. M.F. van Leeuwen gemachtigd om op te treden.

405